Ministerstvo pro místní rozvoj, Věstník, 3 - 2001


REGIONÁLNÍ POLITIKA

Program Phare CBC 2001

 

Program CBC Phare byl zahájen v roce 1994. Podporuje přeshraniční spolupráci se sousedními státy v příhraničních regionech České republiky. Základním cílem programu je potlačit negativní vliv hranic na životní podmínky obyvatel v pohraničních regionech, prohloubit vzájemnou spolupráci lidí a vytvořit srovnatelné výchozí podmínky pro další rozvoj území po obou stranách hranice.

Důležitým krokem je nejprve stanovení priorit programu vycházející z různých strategií zpracovaných ve spolupráci s územními orgány, Evropskou komisí a zahraničními partnery. Stěžejní podklad pro tuto oblast představuje nařízení Evropské komise č. 2760/1998, v němž jsou definována odvětví korespondující s prioritami Regionálního rozvojového plánu (RDP).

Konkrétněji jsou priority programu specifikovány v tzv. Společném programovém dokumentu (JPD), jehož zpracování je podmínkou pro získání prostředků Evropské komise. JPD je zpracováván pro jednotlivé příhraniční oblasti se sousedními státy (v současnosti na období let 2000 - 2006). Schvalován je v rámci Společného kooperačního výboru (JCC) a dále Evropskou komisí. Vzájemná provázanost těchto dokumentů musí být také v souladu s postupně dokončovanými Regionálními operačními programy pro území NUTS II.

Návrhy výběru projektů na konkrétní rok jsou zohledněny v tzv.Finančním návrhu zpracovávaném na základě odsouhlaseného JPD. Finanční návrh musí být schválen Řídícím výborem Evropské komisezastoupeném všemi členskými zeměmi EU. Vypracovává se pro každou společnou hranici samostatně. Přílohu tohoto dokumentu tvoří podrobné popisy jednotlivých projektů - tzv. Fiše.

Finanční návrh dále slouží jako podklad pro vypracování tzv.Finančního memoranda - mezivládní dohody mezi vládou ČR a Evropskou komisí specifikující podmínky pro využívání finančních prostředků programu na daný rok. Prostředky pomoci poskytnuté v rámci finančního memoranda je možné využívat nejdéle tři roky od jeho podpisu. Zároveň nejpozději do dvou let od téhož data musí být uzavřen kontrakt s dodavateli jednotlivých projektů. Úplná tendrová dokumentace musí být předložena Delegaci Evropské komise do šesti měsíců. V tomto období probíhá příprava požadované projektové dokumentace a výběrová řízení. Po schválení Evropskou komisí mohou být zahájeny a podepsány smlouvy. Celá implementace programu se řídí metodickými pravidly programu Phare: Practicle Guide to contract procedures a FIDIC - Conditions of Contract for Works of Civil Engeneering Construction.
Vybrány mohou být pouze projekty, které vychází z dlouhodobých strategií regionálního rozvoje, odvětvových studií, operačních programů jednotek NUTS II apod. Podpora je možná v rámci tzv.společných projektů, realizovaných na obou stranách hranice nebo v rámci projektů realizovaných výhradně na české straně, ovšems požadovaným pozitivním přeshraničním účinkem. Podpora může být poskytnuta jen na nově zahajované akce, u rozestavěných pouze nezávislé a funkční etapy.

Předpokládané projekty, které mají charakter staveb, musí mít:
1) Vydané územní rozhodnutí - nejpozději v termínu konečného výběru projektů na české straně
2) Vypracovanou tzv. studii proveditelnosti
3) Zpracované posouzení vlivu stavby na životní prostředí
4) Finanční zabezpečení investorem

Pro program Phare 2001 vyčlenila Evropská komise k dispozici pro Českou republiku celkem 19 mil. EURO, z toho 10 mil. na česko­německou hranici, 4 mil. na česko­rakouskou hranici a 5 mil. na česko­polskou hranici.

Ve společném programovém dokumentu Česká republika - Polskojsou hlavní priority a opatření definovány takto:
1) Hospodářství (30­45 %)
2) Životní prostředí (50­55 %)
3) Společnost lidské zdroje (10 %)

Strategie podpory v česko­německém pohraničí se realizuje na základě vymezení těchto čtyř priorit:
1) Hospodářský rozvoj
2) Infrastruktura
3) Rozvoj prostoru a životní prostředí
4) Lidské zdroje a kooperační sítě

Program na česko­rakouské hranici se skládá z pěti prioritních cílů, v jejichž rámci je definováno celkem 13 opatření (třináctým opatřením je technická pomoc, která se uplatňuje ve všech pěti prioritních cílech, avšak jen jako součást programu Interreg, tedy na rakouské straně):
1) Přeshraniční hospodářská spolupráce
2) Dostupnost
3) Přeshraniční organizační struktury a sítě
4) Lidské zdroje
5) Trvale udržitelný územní rozvoj a rozvoj životního prostředí

Nově je v JPD strategie rozvoje území pojímána jako společná pro celou přeshraniční oblast.
V programu roku 2001 je možné realizovat pouze velké investiční projekty s příspěvkem od 2 mil. EURO (s výjimkou rakouské hranice, kde je k dispozici jen 4 mil. EURO, z čehož 10 % musí být přiřazeno na Fond malých projektů - FMP). V rámci FMP mohou být v programu 1999 a 2000 realizovány neinvestiční projekty do 50 000 EURO a malé infrastrukturní projekty do 300 000 EURO. Pro programy 2002 by měl platit nový systém, v němž by již bylo možné realizovat také středně velké projekty - do 300 000 EURO a od 300 000 do 2 mil. EURO - systém tzv.Grantových schémat. Na program roku 2002 se předpokládá obdobný rozpočet jako v roce 2001. FMP bude v rámci CBC pokračovat, avšak s 10% alokací na každou hranici až do maximální částky 50 000 EURO na každý projekt. Zda bude tento systém zaveden, závisí na výsledku auditu Implementační agentury - Centra pro regionální rozvoj (CRR), jež by měl být dokončen v druhém pololetí tohoto roku. Zástupci Delegace Evropské komise informovali o tom, že již byla za tímto účelem vybrána agentura.
Nové podmínky týkající se realizace programů přeshraniční spolupráce jsou obsaženy v dokumentu vydaném Evropskou komisí Phare 2000 Review. Tyto nové podmínky mají ve svém důsledku přispět k těsnějšímu sladění s programem Interreg realizovaným ve členských zemích Unie.
Na základě Phare 2000 Review, pokud Komise systém grantových schémat schválí, bude možné projekty odsouhlasit již jen v rámci ČR na zasedání JCC, poté by je schválil Koordinátor programu NAC (týká se projektů do 300 000 a mezi 300 000 a 2 mil. EURO).

Na česko­polské hranici byly na zasedání Společného kooperačního výboru JCC v Opoli (15.­16. 3. 2001) odsouhlaseny následující projekty:
1) Euroregion Praděd - kanalizační zařízení (2 300 000 EUR)
2) Orlické Záhoří - Mostowice - zlepšení přístupových cest II/311 a II/319 (2 200 000 EUR)
3) Fond malých projektů (500 000 EUR)

Projekty odsouhlasené na česko­německé hranici (3.- 4. 5. 2001- Marktredwitz):
1) Stráž n. N. - Bílý Kostel - zkapacitnění silnice I/13 (I/35) (2 000 000 EUR)
2) Litoměřice - systém odpadních vod v mikroregionu (2 000 000 EUR)
3) Křimov - Hora Sv. Šebestiána - přeložka silnice I/7 (2 000 000 EUR)
4) Aš - intenzifikace ČOV, kanalizace obcí (2 000 000 EUR)
5) Železnorudsko - zkvalitnění dopravní infrastruktury (1 000 000 EUR)
6) Fond malých projektů (1000 000 EUR)

Projekty odsouhlasené na česko­rakouské hranici (19. 4. 2001 -MMR, Praha):
1) Nové Hrady - centrum biotechnologických technologií (1 360 000 EUR)
2) Jindřichův Hradec - ekologické vytápění města (2 240 000 EUR)
3) Fond malých projektů (400 000 EUR )

Koncem října 2000 došlo ke zpracování návrhů projektových fiší předkládaných projektů na česko­německé hranici, které byly do prosince diskutovány v řídících výborech s euroregiony a příslušnými resorty. V lednu a únoru byl poskytnut čas investorům na technické dopracování projektů. Poté se sešla Programová komise, která množství návrhů projektů zúžila. Vybrané návrhy projektů musely být dopracovány do poloviny května, aby mohly být předloženy na jednání Správního výboru Phare v červnu, nejpozději v červenci. Schválen byl také jednací řád JCC ČR/SRN. Konání dalšího zasedání bylo navrženo již na podzim letošního roku poté, kdy budou známy výsledky auditu CRR v souvislosti s možností přípravy zavedení grantových schémat.
V rámci zasedání JCC ČR/Rakousko byla diskutována možnost připojení Vídně do programu Phare CBC. Směrnice pro program Interreg by v tomto směru měly být upřesněny.

Další diskuse se týkala problému zakomponování projektů z oblasti životního prostředí do programu roku 2001 v souvislosti s vyčerpáním prostředků pro danou prioritu. Pro trvale udržitelný rozvoj krajiny a životní prostředí je totiž pro Českou republiku předpokládán příspěvek 5,9 mil. EURO a z toho v programu 2000 byla povolena realizace dvou systémů zpracování odpadních vod v hodnotě 3,2 mil. EURO. V roce 2001 byl schválen jeden projekt ekologického vytápění s rozpočtem 2,2 mil. EURO. Na rok 2002 tedy zbývá už pouze 0,5 mil. EURO.
Při projednávání projektů pro rok 2001 na česko­rakouské hranici byla zohledněna konzultace těchto projektů již v průběhu přípravy na úrovni euroregionů a Výborů pro spolupráci s Horním a Dolním Rakouskem a s Řídícími výbory. Jelikož od letošního roku vznikly krajské úřady, byly projekty dodatečně projednány i se zástupci těchto úřadů.
Na pracovním setkání projektů Phare (JSPF) CBC 1999/2000 ČR/Rakousko v Třebíči dne 28. 5. 2001 byl v souvislosti s FMP zmíněn problém současného nevyhovujícího územního členění příhraničního prostoru s Rakouskem. Stávající podoba rozeznává 3 teritoria: 1) Jižní Morava 2) Jižní Čechy 3) Euroregion Šumava. Toto členění bylo shledáno jako nevyvážené - oblast Jižních Čech byla ve srovnání s ostatními malá. S cílem zlepšení podmínek pro příjemce podpory jsou navrhovány tyto změny: Okres Jindřichův Hradec přiřadit k regionu Jižní Čechy. V rámci rakouského programu budou Prachatice a Český Krumlov přiřazeny do oblasti Jižních Čech (RRA České Budějovice) a v rámci německého programu bude celá oblast řízena z RRA Stachy. Tento návrh Implementační agentury je iniciován také v souvislosti s novými předpisy Practicle Guide, jelikož dosavadní systém není s těmito pravidly v souladu. Tato územní změna by se měla v rámci FMP promítnout ve všech programech počínaje již programem 99. K této problematice proběhlo jednání s německou stranou v Běšinách u Klatov ve dnech 7. a 8. 6. 2001.

Počátkem roku 2001 MMR vydalo informační brožuru "Program přeshraniční spolupráce Phare v České republice", která zahrnuje období od roku 1994 - 2000, včetně seznamu všech projektů.

Ing. Pavla Štekerová
Ing. Miroslava Velová
odbor programů Evropské unie, MMR


Zpět na obsah