Ministerstvo pro místní rozvoj, Věstník, 3 - 2001


REGIONÁLNÍ POLITIKA

Regionální program podpory rozvoje průmyslových podnikatelských subjektů na území NUTS 2 Ostravsko a Severozápad

 

Program je určen podnikatelským subjektům na podporu investičních projektů. Podpora je poskytována formou dotace, která však je podmíněna závazkem vytvoření nových pracovních míst. Program byl schválen usnesením vlády č. 383 z 19. 4. 2000, zásady byly vyhlášeny 15. 11. 2000 a byly publikovány v Hospodářských novinách dne 23. 11. 2000. Termín pro podání žádostí byl stanoven na 19. 1. 2001.

Cílem programu je zřizování nových pracovních míst a tím zvýšení hospodářské výkonnosti regionu. Ke stanovenému datubylo podáno celkem 87 žádostí.

Za region NUTS 2 Ostravsko bylo podáno 60 žádostí v celkovémobjemu požadovaných dotací Kč 518 630 tis. Vybráno bylo 35 žadatelů s celkovým objemem dotace 262 000 tis. Kč, což představuje cca 52,5 % z objemu podaných žádostí. Žadatelé se zavazují vytvořit v regionu 974 pracovních míst a udržet je po následující 3 roky. Průměrná cena jednoho pracovního místa je 268,9 tis. Kč.

Za region Severozápad bylo podáno 27 žádostí v celkovém objemu požadovaných dotací Kč 281 177 tis. Všechny žádosti byly projednány hodnotitelskou komisí, která doporučila přidělit dotace 22 žadatelům v celkovém objemu dotací Kč 209 566 tis., což je cca 74,5 % z požadované částky. Podnikatelé vytvoří 758 pracovních míst, průměrná cena pracovního místa je 276,5 tis. Přiloženy jsou tabulky se seznamy podnikatelských subjektů podle výsledků hodnocení Severozápad a Ostravsko.

Ing. Blanka Novotná
odbor realizace rozvojových programů, MMR

Přehled vybraných projektů pro rok 2001 - region Severozápad, region Ostravsko (tabulka *.xls, dva listy)


Zpět na obsah