Ministerstvo pro místní rozvoj, Věstník, 3 - 2001


REGIONÁLNÍ POLITIKA

Regionální program podpory rozvoje hospodářsky slabých a strukturálně postižených regionů

 

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo 15. listopadu loňského roku "Zásady pro poskytování dotací ze státního rozpočtu v rámci Regionálního programu podpory rozvoje hospodářsky slabých a strukturálně postižených regionů" (dále jen "Zásady"). Vyhlášením těchto Zásad došlo k naplnění usnesení vlády ČR ze dne 22. prosince 1999 č. 1353 k návrhu Regionálního programu rozvoje vybraných hospodářsky slabých a strukturálně postižených regionů, se záměrem podpořit rozvoj vybraných okresů.

V Zásadách byly vyhlášeny dva dotační tituly, a to:

Celkem obdrželo MMR v rámci uvedeného Programu 100 žádostí o dotace v požadované hodnotě 87 692,- tis. Kč.

Dne 20. 3. 2001 zasedala hodnotitelská komise pro tento Program. Po vyřazení žádostí, které neodpovídaly Zásadám (včetně jedné žádosti zrušené vzhledem k nedostatku finančních prostředků) zůstalo k projednávání 85 žádostí o dotace. Vzhledem k značnému převisu žádostí vůči objemu vyčleněných prostředků navrhla komise poskytovat dotaci na jednu akci maximálně ve výši 2,- mil. Kč. Při vlastním projednávání žádostí, kdy bylo vzato v úvahu pořadí, doporučené příslušnými OkÚ, kriteria hodnocení a naléhavost akcí, doporučila komise poskytnutí dotací v celkové výši 45 mil. Kč u 78 akcí s tím, že u 6 akcí byla požadovaná dotace krácena. Z celkové částky je 7 110,- tis. Kč určeno na 12 akcí dotačního titulu č. 1 (investice pro podporu rozvoje podnikání) a zbývající částka 37 890,- tis.Kč připadá na 66 akcí dotačního titulu č. 2 (investice pro rozvoj cestovního ruchu).

Přiložena je tabulka s přehledem žádostí, u kterých byl schválen příslib poskytnutí dotace v rámci daného Programu - obsahuje uvedených 78 akcí. Hodnotitelská komise dále schválila pořadí zbývajících žádostí (včetně 4 akcí krácených), na které bude poskytnuta dotace v případě, že některé z vybraných akcí nebudou realizovány, anebo dojde k úsporám proti rozpočtu.

Ing. Bohuslav Povondra
odbor realizace rozvojových programů, MMR


Zpět na obsah