Ministerstvo pro místní rozvoj, Věstník, 3 - 2001


REGIONÁLNÍ POLITIKA

Světová soutěž "Národy v rozkvětu 2001" (Nations in Bloom 2001)

 

Stejně jako v loňském roce i letos pořádá IFPRA Japan ve spolupráci s National Recreation and Park Association (Národní sdružení pro rekreaci a parky), ILAM Institute of Leisure and Amenity Management (Institut pro management volného času a příjemného života) a UNEP United Nation Environmental Programme (Program OSN pro životní prostředí) soutěž Nations in Bloom 2001.

Soutěž se koná v rámci iniciativy The International Awards for Liveable Communities (Mezinárodní ocenění pro obce, ve kterých je příjemné žít).

Nations in Bloom je celosvětová soutěž určená obcím, která začala v roce 1997 a v současnosti se jí účastní obce z více než padesáti zemí světa.

Co je cílem soutěže
Cílem soutěže je podnítit využívání vhodných postupů a inovací ve vedení obcí, prostřednictvím kterých je možné vytvořit pulsující a z hlediska životního prostředí udržitelnou obec, která zabezpečuje kvalitní životní podmínky pro své obyvatele.

Co účast v soutěži obcím přináší
Účast v soutěži je pro obce jedinečnou příležitostí, jak zviditelnitsvoji vlastní obec či město na mezinárodním fóru - o závěrečném finále informuje více jak 400 světových televizních stanic. Soutěžmá velkou popularitu a podporu význačných osobností -v minulých letech se konala v Madridu, Al Ainu, Hamamatsu a ve Washingtonu D. C., kde ji zahájil dokonce britský premiér Tony Blaire.
Nations in Bloom 2001 není jen soutěží - je to akce, jejíž prostřednictvím mohou obce získat řadu zkušeností z jiných měst a obcí z nejrůznějších částí světa. Obce spolupracující v rámci sítě Nations in Bloom si aktivně vyměňují informace elektronickou cestou, faxem, poštou, ale i v prostřednictvím výměnných pobytů.
Obce, které v soutěži uspěly v minulých ročnících, již ví, že jejich úsilí mělo kladný vliv na fungování celé obce a že mělo i ekonomický efekt - úspěch na světové úrovni přitahuje turisty, obce dostávají nabídky na konání různých mezinárodních akcí a pro řadu zahraničních investorů se staly atraktivním místem.

Kdo se zúčastnil v minulých letech
Soutěž je jednou z hlavních mezinárodních akcí, a proto se síť obcí zapojených do Nations in Bloom rok od roku rozrůstá. Z České republiky se však dosud nezúčastnila ani jedna obec! K jejich zapojení vyzval ČR výkonný ředitel Nations in Bloom, pan Alan Smith.
Naproti tomu ze Slovenska se již druhým rokem úspěšně účastnila Banská Štiavnica - v roce 1999 získala ocenění za "Rozvoj krajiny" a v roce 2000 cenu za "Péči o dědictví".

Kdy a kde se bude letos konat finále
Finále soutěže se bude konat 29. listopadu až 3. prosince 2001 v Šenzenu (Čínská lidová republika), ve městě, které se v minulém roce umístilo na prvním místě v kategorii sídel nad 1 milion obyvatel. Toto město je velmi dobrým příkladem toho, jak je možné v podmínkách překotného ekonomického a urbanizačního rozvoje respektovat podmínky udržitelnosti. Během tří desetiletí se z Šenzenu, malého pohraničního města, stalo jedno z nejdynamičtěji se rozvíjejících měst v Číně. Průměrný věk je zde 28 let, roční přírůstek HDP je 31,2 %. I přes nepříznivé dopady intenzivního ekonomického růstu se město Šenzen neustále snaží udržet příznivé životní prostředí a vyhovující podmínky pro život jeho obyvatel.

Přehled projektů obcí vybraných k poskytnutí dotace v roce 2001 (tabulka *.xls)

Soutěžní kategorie
Podle počtu obyvatel budou soutěžící obce rozděleny do pěti kategorií: kategorie A (do 10 000),
kategorie B (10 001­50 000),
kategorie C (50 001­300 000),
kategorie D (300 001­1 000 000)
a kategorie E (nad 1 000 000).

V čem se bude soutěžit
Obce jsou při respektování jejich kulturních, politických, ekonomických, geografických a klimatických podmínek hodnoceny podle následujících 5 kritérií:

Péče o krajinu
V této kategorii by soutěžící obce měly představit své aktivity v oblasti péče o krajinu a vzhled města. Co udělaly pro to, aby okolní krajina představovala hodnotné území pro rekreaci? Co udělaly pro to, aby se prostřednictvím vzhledu města zlepšovala kvalita života jeho obyvatel a aby se díky tomu stalo prostředím, na které mohou být jeho občané hrdí?

Péče o kulturní a přírodní dědictví
Soutěžící obce by měly ukázat, jak pečují o své kulturní a přírodní dědictví, jak jej zachovávají a jak jej využívají k všestrannému prospěchu a rozvoji.

Citlivý přístup k životnímu prostředí
V této kategorii se hodnotí citlivost přístupu obce k životnímu prostředí - zda obec prostřednictvím nových způsobů řízení a vedení směřuje k udržitelnosti v oblasti životního prostředí, tj. ke zlepšování kvality vzduchu, půdy, vody a snižování spotřeby přírodních zdrojů.

Zapojení veřejnosti
V této kategorii se bude hodnotit rozsah zapojení veřejnosti (v závislosti na místních kulturních podmínkách) v praktickém využívání a ochraně městského a přírodního prostředí včetně zapojení veřejnosti do procesů plánování. Zapojení se týká jak komerčního, tak neziskového sektoru i obce jako celku.

Plánování
Soutěžící obce by měly prokázat využívání citlivých a tvůrčích plánovacích technik pro zajištění dlouhodobě udržitelného, kvalitního a bohatého života.

Registrace
Pro účast v soutěži je nutné vyplnit registrační formulář (viz Příloha) a zaslat jej společně s registračním poplatkem na adresu pořadatelů do 31. července 2001. Registrační poplatek činí pro: kategorie A (do 10 000 obyvatel) 140 GBP, kategorie B (10 001 - 50 000 obyvatel) 190 GBP, kategorie C (50 001 - 300 000 obyvatel) 290 GBP, kategorie D (300 001 - 1 000 000 obyvatel) 550 GBP a kategorie E (nad 1 000 000 obyvatel) 800 GBP.

Průběh soutěže
Soutěž probíhá ve dvou fázích: v první fázi jsou obce hodnoceny na základě písemných příspěvků, ve druhé fázi (pokud uspějí v předběžném hodnocení) obce soutěží v prezentaci svých aktivit.

Písemný příspěvek
V první fázi soutěže je nutné na adresu organizátorů zaslat písemný příspěvek týkající se péče o životní prostředí ve Vaší obci. Délka textu by neměla překročit 4 000 slov (vyjma nadpisů, hlaviček a legend k fotografiím). Tato esej by měla být doplněna maximálně 20 fotografiemi s datováním a popiskem.
Příspěvek by měl postihnout aktivity obce v každé z pěti uvedených oblastí. Jde o to zmapovat celkovou činnost obce, ne jen realizaci jednotlivých projektů. Všech pět kritérií bude mít při hodnocení stejnou váhu.
Písemná informace ve 4 exemplářích musí být zaslána organizátorům do 31. srpna 2001. Podmínkou účasti je platná registrace. Po zaslání registračního formuláře budou přihlášení vyrozuměni, na jakou adresu mají zaslat písemnou informaci.

Předběžné hodnocení
Všechny zaslané příspěvky budou v září 2001 v rámci předběžného hodnocení posouzeny Mezinárodní komisí porotců. Ta z každé kategorie potom na základě výsledků tohoto hodnocení vybere obce, které budou ve dnech 29. 11. - 3. 12. 2001 v rámci druhé fázi soutěže prezentovat své příspěvky na finále "Nations in Bloom 2001" v Šenzenu (Čína). Účast na finále bude každé vybrané obci dotována do výše 500 GBP.

Kdo bude obce hodnotit
Mezinárodní komise porotců se skládá ze šesti profesionálních pracovníků v oblasti péče o životní prostředí a krajinu z celého světa. Porotci budou při hodnocení jednotlivých prezentací na finále soutěže pracovat ve dvou skupinách.

Závěrečná prezentace
Pokud bude Vaše obec v rámci předběžného hodnocení vybrána jako finalista "Nations in Bloom 2000", je důležité, abyste měli na paměti několik důležitých bodů týkajících se závěrečné prezentace na finále této soutěže:

o prezentovat by měli maximálně dva zástupci Vaší obce,
o je nutné prezentovat v angličtině; pokud bude zapotřebí překladu, musí si Vaše obec zajistit vhodného tlumočníka a Vaší prezentaci bude vymezen zvláštní čas,
o délka prezentace by neměla přesáhnout 35 minut, a to včetně videa (ne delšího než 10 minut) a projekce diapozitivů; potřebné zařízení bude k dispozici,
o obce mohou využít i dalších audiovisuálních pomůcek (např. Power Point); potřebné zařízení si však musí zajistit samy - Nations in Bloom nebude zodpovídat za funkčnost přístrojů, které nebudou poskytnuty organizátory,
o po každé prezentaci bude Komise porotců klást prezentujícím otázky, a to v kategorii A a B po dobu maximálně 10 minut, v kategorii C, D a E po dobu maximálně 20 minut.

Všechny písemné příspěvky a prezentace na videu musí být v angličtině.

Kontaktní adresa:
Nations in Bloom
Globe House
Crispin Close, Reading,
Berkshire, England
RG4 7JS
Tel./Fax +44 (0) 118 9461 680

e­mail: nationsinbloom@yahoo.co.uk, info@nationsinbloom.com
http://www.nationsinbloom.com

Zdroj:
Leták soutěže Nations in Bloom 2001

www.nationsinbloom.com,
Zpravodaj MA 21 v ČR č. 2/2000


Zpět na obsah