Ministerstvo pro místní rozvoj, Věstník, 3 - 2001


CESTOVNÍ RUCH

Informace o šetření sítě pohostinských a ubytovacích zařízení Sit 2001

 

Po více než 10 letech uskutečňuje ČSÚ šetření o provozovnách poskytujících pohostinské a ubytovací služby Sit 2001 (dále jen Cenzus). Ve srovnání s rokem 1999, kdy proběhlo obdobné šetření maloobchodní sítě, byl zvolen jiný přístup k této úloze, tj. šetření nebylo zadáno externí firmě a nebude probíhat pouze terénním způsobem. Jedním z důvodů je skutečnost, že současně s Cenzem pohostinských a ubytovacích zařízení, který je zaměřen na podnikatele s méně než 20 zaměstnanci, probíhá v rámci zkvalitňování Registru ekonomických subjektů (dále jen RES) šetření o místních jednotkách všech podniků s 20 a více zaměstnanci (RES MJ 2000). Při čistě terénním šetření by nastávaly problémy při rozlišení, zda provozovna pohostinského či ubytovacího zařízení patří do šetření RES MJ 2000 či nikoli a má­li či nemá být oslovena. K dalším důvodům patří rozhodnutí navázat Cenzus na RES. Při terénním šetření by mohli být zbytečně obtěžováni ti, kteří inzerují ubytování, ale nejsou zapsáni v RES (nemají IČO).

Cenzus je tedy jednorázovým vyčerpávajícím statistickým zjišťováním. Účelem je získání základních údajů o provozovnách (místních jednotkách ) pohostinských a ubytovacích služeb. Do šetření, které je označeno jako Sit 2001 a uskuteční se v průběhu června až října 2001, budou zahrnuty všechny ekonomické subjekty, které podle informací z RES mají méně než 20 zaměstnanců a mají uvedenu ekonomickou činnost pohostinství nebo ubytování bez ohledu na to, zda je to jejich činnost hlavní nebo vedlejší. Každý respondent obdrží dotazník, jehož cílem je zjistit počet a rozmístění (adresu) provozoven (tzv. místních jednotek) pohostinských a ubytovacích zařízení, počet zaměstnanců, vymezení poskytovaných služeb s možností klasifikace podle mezinárodního číselníku a minimum kapacitních ukazatelů (v pohostinství pouze odbytová plocha, u ubytovacích zařízení počty pokojů a lůžek).

Dotazníky jsou rozesílány firmou Moraviapress od konce května a začátkem června a respondenti by je měli vrátit vyplněné do 14 dnů. Pokud by se ukázalo, že v RES, podle kterého bude prováděno generování souboru respondentů, je chybná informace o předmětu podnikání a respondent neposkytuje ani pohostinské ani ubytovací služby, nebo dokonce nepodniká vůbec, bude RES v tomto duchu aktualizován. Pokud bude respondent provozovat více zařízení pohostinských a ubytovacích služeb, oznámí tuto skutečnost ČSÚ a budou mu doručeny další formuláře dotazníku. Vzhledem k vymezení souboru podle počtu zaměstnanců však nepředpokládáme, že by tato skutečnost byla častým jevem.

Ze zkušeností víme, že se řada dopisů vrátí s označením adresát neznámý. Pro tento případ bude použito druhé adresy, která je ve většině případů evidována v RES, a bude firmou Moraviapress učiněn druhý pokus o zastižení respondenta. Vyplněné dotazníky budou soustřeďovány nejprve na dvě gesční pracoviště, která se běžně zabývají šetřeními v odvětví statistiky ubytovacích a pohostinských služeb. Tato pracoviště jsou v Ostravě (pro pohostinství) a Ústí nad Labem (pro ubytovací služby) a kromě shromažďování dotazníků budou v průběhu června a začátku července urgovat non­respons.

Pro ty případy, kdy adresát neodpoví ani na doporučený dopis, jsou na regionálních pracovištích ČSÚ připraveni tazatelé, kteří budou terénním způsobem zjišťovat chybějící informace. Následující etapa již bude probíhat v ústředí ČSÚ, kde budou dotazníky zpracovány speciálním pracovištěm pro optické snímání nejpozději do konce roku 2001.

ČSÚ zřídí na internetu stránku věnovanou Cenzu, kde bude o této akci informovat a v jejím průběhu reagovat na aktuální otázky. Na závěr zveřejní nejrychleji dostupná data ze šetření a později i nejzajímavější podrobnější informace.

První výstupy budou k dispozici začátkem roku 2002 a budou velice stručné. Poskytnou pouze přehled o počtu pohostinských a ubytovacích zařízení těch ekonomických subjektů, které na jaře roku 2001 měly v RES evidován počet zaměstnanců nižší než 20. Počty zařízení budou členěny podle charakteru činnosti v jednotlivých krajích a ČR celkem. Teprve potom nastane fáze spojování s databází podniků šetření RES MJ 2000 tak, aby bylo možné poskytnout úplné agregované informace o počtu pohostinských a ubytovacích zařízení.

Nejpozději v březnu budou k dispozici i údaje o kapacitních ukazatelích šetřených provozoven. Za ubytovací zařízení budou informace širší, protože využijeme i výsledků šetření CR 9­01, které každoročně zjišťuje kapacity ubytovacích zařízení, jež byla zahrnuta v roce 1996 do RUBYT. Za pohostinská zařízení bude k dispozici pouze počet zaměstnanců a celková odbytová plocha ekonomických subjektů s méně než 20 zaměstnanci, kapacity ostatních ekonomických subjektů budou předmětem šetření až v dalších letech.

ČSÚ plánuje vydání publikace agregovaných výsledků do úrovně okresů, k dispozici bude databáze adres, které bude možné podle požadavků uživatelů agregovat i do nižších územních celků než okresy v těch případech, kdy nebude hrozit poskytování individuálních údajů. Rádi bychom poskytli i adresy zařízení, avšak ze zákona tuto možnost nemáme.

Výsledky šetření vyplní mezeru v informacích o regionálním rozložení sítě pohostinských a ubytovacích zařízení. Zároveň bude na základě zjištěných skutečností umožněno provést aktualizaci RES. V dalších šetřeních týkajících se uvedených odvětví již ČSÚ nechce oslovovat ty podnikatele, o kterých bude zjištěno, že ukončili či změnili činnost, ale nesplnili povinnost informování živnostenského úřadu. Měla by se tak zlepšit kvalita statistických šetření. Výsledky šetření mohou také sloužit pro potřeby místní správy a samosprávy při územním plánování a pro regionální odhady řady ukazatelů zjištěných jinými statistickými šetřeními, která regionální pohled z kapacitních důvodu nemohou poskytovat. Veškeré výsledky budou zveřejňovány v agregované podobě, nebudou poskytovány informace individuálního charakteru, tedy ani seznam adres uvedených zařízení.

Před dvěma lety uskutečnil ČSÚ Cenzus maloobchodní sítě, jehož výsledky odborná veřejnost i podnikatelé uvítali, neboť umožnil pohled na vývoj maloobchodu za posledních deset let. Přestože tehdy odborníci předpokládali, že nové ekonomické podmínky přispěly k rozmachu a zkvalitnění maloobchodní sítě, výsledky předčily očekávání. Terénním šetřením bylo zjištěno o polovinu provozoven více, než činily nejvyšší odhady. Ani o síti pohostinských a ubytovacích zařízení není od roku 1990 žádná ucelená informace, přestože existuje řada databází ubytovacích zařízení či restaurací. Toto šetření by mělo přispět ke komplexnějšímu obrazu našeho pohostinství a ubytování a bude zajímavé vidět, zda i v této oblasti došlo k tak velkému rozvoji jako v maloobchodě. Český statistický úřad tak zároveň zmapuje situaci v odvětvích, která patří k těm, jimiž se zabývají především drobní podnikatelé, a jejichž statistické sledování je v běžných šetřeních díky značnému počtu a neaktuálnosti informací v RES poměrně obtížné.

Ing. Alena Hellerová
ředitelka odboru statistiky služeb, ČSÚ


Zpět na obsah