Ministerstvo pro místní rozvoj, Věstník, 1 - 2002


ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍ ŘÁD

Projektování oprav mostů

 

Stanovisko odboru stavebního řádu čj. 24170/01-32/K-585/01 ze dne 10.1.2002 k dotazu ve věci projektování oprav mostů.

Ministerstvo pro místní rozvoj spolu s Ministerstvem dopravy a spojů obdrželo dotaz týkající se projektování oprav mostů, ke kterému po projednání zaujalo toto stanovisko:

Pojem “oprava" a pojem “most" se ve stavebním zákonu ani v prováděcích předpisech k němu nevyskytují. Pojem “most" není definován v žádném právním předpisu. Je však nepochybné, že mosty jsou stavbami; vyplývá to např. z ustanovení § 12 odst. 1 písm. b) zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, v němž se uvádí, že stavby mostních objektů jsou součástí staveb pozemních komunikací.

Také termín “oprava mostu" není definován v žádném právním předpisu. Avšak z vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, lze vyvodit, že

Vzhledem k tomu, že opravy mostů lze považovat za stavební úpravy (§ 139b odst. 3 písm. c/ stavebního zákona), lze je provádět podle stavebního povolení (§ 55 odst. 1 stavebního zákona), anebo na základě ohlášení stavebnímu úřadu, jestliže se jedná o stavební úpravu, kterou se nemění vzhled stavby, nezasahuje se do jejích nosných konstrukcí a nemění se způsob jejího užívání (§ 55 odst. 2 písm. b/ stavebního zákona).

V konkrétních případech však nelze vyloučit, že oprava mostu bude mít pouze povahu udržovacích prací. Provedení udržovacích prací, které by mohlo ovlivnit stabilitu stavby, požární bezpečnost stavby, její vzhled či životní prostředí nebo je-li daná stavba kulturní památkou, vyžaduje ohlášení stavebnímu úřadu (§ 55 odst. 3 stavebního zákona); jinak udržovací práce ohlášení nevyžadují.

Pokud by u konkrétní opravy mostu vznikla pochybnost, jakému režimu stavebního zákona bude podléhat, je nutno se řídit stanoviskem příslušného stavebního úřadu.

Ze stavebního zákona ani z jiného právního předpisu nevyplývá, že by jakékoli stavby mostů mohly být považovány za jednoduché stavby.

Zpracování projektové dokumentace oprav mostů, u nichž se vyžaduje stavební povolení, je vybranou činností ve výstavbě, resp. projektovou činností (§ 46a odst. 2 písm. a/ stavebního zákona), tudíž tuto činnost, mohou vykonávat pouze fyzické osoby s oprávněním podle zvláštního předpisu (§ 46a odst. 1 stavebního zákona), např. osoby s autorizací pro obor dopravní stavby podle zákona ČNR č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. Právnické osoby nebo fyzické osoby, včetně zahraničních osob, podnikající podle zvláštního předpisu, mohou vykonávat tuto činnost, jen pokud zabezpečí její výkon osobami s uvedeným oprávněním (§ 46a odst. 2 stavebního zákona).


Zpět na obsah